Протокол № 1 заседания Совета Ассоциации от 03.03.2022